Montaż Big Bloków

Instrukcja montażu ścian z bloków betonowych

Dane techniczne

W asortymencie betonowych elementów muru BIG BLOK produkowanych przez firmę Betonbest Sp. z o.o. znajdują się elementy podstawowe o wymiarach 160x80x60cm i połówkowe o wymiarach 80x80x60cm. Prefabrykowane mury oporowe wyprodukowane są zgodne z normą EN 14992+A1:2012E, wykonane z betonu klasy C 25/30, metodą odlewu. Współczynnik przepuszczalności pary wodnej wynosi μ   = 30/100.

big blok

Zastosowanie

Budowanie z  BIG BLOCKÓW ma obecnie wszechstronne zastosowanie w przemyśle tworząc mury i ściany jak również można je wykorzystywać  w gospodarstwach domowych np. w ogrodach przy budowie ogrodzeń .Jest to prosty i szybki sposób który wykorzystuje się do stawiania m.in:

  • boksów,
  • zasieków,
  • ścian powierzchni magazynowych,
  • wiat,
  • ścian oddzielenia pożarowego,
  • kompostów
  • boksów do składowania i oddzielania materiałów sypkich np. przy silosach betonowych do oddzielania kruszyw
  • elementy ścian hal magazynowych

Uchwyty transportowe umieszczone w górnej powierzchni elementu umożliwiają szybki montaż i demontaż prefabrykatów, dzięki czemu istnieje możliwość stosowania bloków w czasowych konstrukcjach.

Nośność ściany ułożonej z bloków betonowych zapewnia ich ciężar oraz siły tarcia na styku elementów.

zaczep na hak w klocku betonowym

Montaż 

Przed wzniesieniem ścian

 Przed przystąpieniem do układania ścian z bloków betonowych BIG BLOCK należy zadbać, aby podłoże na którym będzie spoczywać ściana było równe, stabilne i wypoziomowane.

Powierzchnia stanowiąca pasy pod prefabrykatami może być wykonana z warstwy tłucznia łamanego zagęszczonego i wyrównującej warstwy z chudego betonu (ewentualnie zagęszczonego kruszywa drobnego).

Powierzchnię pod ściany mogą stanowić także: płyty drogowe, posadzka przemysłowa, czy bloki ułożone poprzecznie.

Po sprawdzeniu geometrii górnej powierzchni i ewentualnej jej korekcie należy rozpocząć wznoszenie murów.

 

Wznoszenie murów

 Układanie bloków należy rozpocząć od naroży. Zwrócić uwagę, by długości poszczególnych ścian były wielokrotnością prefabrykatów. Kolejne elementy ustawia się warstwami, na uprzednio wykonanym murku. Symetryczne ułożenie zamków w wyrobie pozwala na szybki i prosty sposób łączenia. Montaż betonowych bloków BIG BLOCK wykonuje się na sucho, bezspoinowo, bez zaprawy i fugowania.

Podczas wznoszenia ścian stosuje się zasadę wiązania pospolitego o grubości pół wyrobu (przesunięcie elementu w pionie o pół długości w kolejnych warstwach).

Dopuszczalna wysokość wznoszonych murów:

– max 7 warstw (mury o grubości 80 cm)

– max 3 warstwy (mury o grubości 40cm).

Ściany oddzielenia pożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120

Układanie bloków należy prowadzić tak, by maksymalna szerokość spoiny pionowej, wypełnionej pianą  poliuretanową ISUMB B1 wynosiła 15 mm. Spoiny wypełnia się piana poliuretanowa ISUMB B1. Pianę ISUMB B1 aplikuje się podczas montażu ściany po obwodzie i w środku łączonych powierzchni pionowych i poziomych. Po wyschnięciu pianę przycina się po linii boków. Zaprawę cementową aplikuje się obustronnie na głębokość 2cm.

Maksymalne obciążenie ścian to 256,6 kN/m ściany o wysokości 3,69m (przy większych wysokościach ściany obciążenie należy dostosować). Obciążenie osiowe lub mimośrodowe przy e ≤ t / 6 (gdzie e – mimośród, t – grubość ściany).

 

Ściany oddzielenia pożarowego w klasie odporności ogniowej REI 240

 Układanie bloków należy prowadzić tak, by spoiny poziome i pionowe miały max szerokość 4mm. Spoiny wypełnia się piana poliuretanowa ISUMB B1 lub zaprawą cementową. Pianę ISUMB B1 aplikuje się podczas montażu ściany po obwodzie i w środku łączonych powierzchni pionowych i poziomych. Po wyschnięciu pianę przycina się po linii boków. Zaprawę cementową aplikuje się obustronnie na głębokość 2cm.

Maksymalne obciążenie ścian to 256,6 kN/m ściany o wysokości 3,69m (przy większych wysokościach ściany obciążenie należy dostosować). Obciążenie osiowe lub mimośrodowe przy e ≤ t / 6 (gdzie e – mimośród, t – grubość ściany).

 

Składowanie i transport

Podłoże w zakładzie prefabrykacji i na placu budowy, na którym składowane są bloków BIG BLOCK powinno być suche, wyrównane i utwardzone.

Wyroby mogą być przechowywane na wolnym powietrzu.

Wyroby  dostarczane są luzem.

Do załadunku/rozładunku i wznoszenia murów zaleca się używać zawiesi łańcuchowych oraz wózka widłowego, suwnicy, dźwigu lub ładowarki.

Zużycie wyrobów wynosi:  0,625 szt. na 1 mb ściany (160x80x60cm, 160x40x60cm), 0,833 szt. na 1 mb ściany (120x80x60cm) i 1,25 szt. na 1 mb ściany (80x80x60cm, 40x80x60cm).

Masa pojedynczych elementów to:

– 1850kg (160x80x60cm),

– 925 kg (80x80x60cm),

– 925 kg (160x40x60cm),

– 694 kg (120x40x60cm),

– 462 kg (80x40x60cm).

Transport bloków BIG BLOCK poza zakład produkcyjny może odbywać się po min. 28 dniach od daty produkcji.

Układanie prefabrykatów może odbywać się dopiero po osiągnięciu wytrzymałości normowej, po min. 28 dniach od daty produkcji.

Całość ładunku powinna być zabezpieczona na środkach transportu przed zmianą położenia w czasie jazdy. Należy zwracać uwagę, by przy załadunku i rozładunku nie dopuścić do uszkodzeń poprzez uderzenia i rzucanie wyrobów.

transport bloków betonowych

Zalety przy wykorzystaniu BIG BLOKÓW

– szybki montaż

-obniżone koszty budowy .(budowy bez  fundamentów)

-szybki demontaż

-możliwość wykorzystania  BiG Bloków wielokrotnie

-montowanie  BIG BLOKÓW bez spoiwa

– w trakcie ustawiania klocków można zmienić projekt

Nasze zrealizowane budowy